Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi?

Luật bảo hiểm xã hội là gì? Những thay đổi của luật bhxh năm 2020 được Niềm tin bảo hiểm nêu rõ trong bài viết dưới đây. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết những nội dung và thay đổi đấy nhé.

Luật bảo hiểm xã hội

luat-bao-hiem-xa-hoi

Luật bhxh là gì?

Luật bhxh (bảo hiểm xã hội) là luật quy định về đối tượng tham gia bhxh, chế độ được hưởng khi tham gia, cách thức tham gia và mức đóng bảo hiểm xã hội. Nhằm đảm bảo các quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phạm vi điều chỉnh theo quy định điều 1 luật số 77/2006/Qh11 của Quốc hội quy định về nội dung luật bảo hiểm xã hội như sau: Các chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội, quyền và trách nhiệm của các tổ chức bảo hiểm lao động, cơ quan bảo hiểm lao động, cá nhân liên quan tới bảo hiểm xã hội , người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội, đại diện người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, các tổ chức sử dụng lao động, thủ tục thực hiện bhxh và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Đối tượng tham gia bhxh

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi? 1

Luật bảo hiểm xã hội quy định đối tượng lao động thuộc công dân nước Việt Nam tham gia bhxh bắt buộc gồm:

 • Tất cả những người dân tham gia lao động không xác định thời hạn hợp đồng lao động và người lao động có thời hạn hợp đồng lao động đủ 3 tháng trở lên.
 • Người làm việc, công tác ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn mà trước đó có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Các cán bộ, công nhân, viên chức.
 • Những người công nhân quốc phòng, công nhân công an và những người làm việc trong các cơ quan cơ yếu khác của nhà nước.
 • Sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm trong công tác cơ yếu được hưởng lương như đối với quân nhân.
 • Hạ sĩ quan chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân tham gia phục vụ có thời hạn, các học viên quân đội, học viên công an đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở tuyến xã, huyện, thị trấn được nhận lương.
 • Người quản lý điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã được nhận lương của nhà nước.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định luật bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Các cơ quan nhà nước, các đơn vị vũ trang nhân dân, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, các tổ chức xã hội khác, các cơ quan, tổ chức của nước ngoài, các tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước ta, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng.
 • Người tham gia bảo hiểm tự nguyện là công dân nhà nước Việt Nam, các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan tới bảo hiểm xã hội.

Chế độ bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi? 2

Theo quy định điều 4 của luật bảo hiểm năm 2019 có quy định đối với 2 loại bảo hiểm xã hội có có chế độ sau:

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:
  • Chế độ đau ốm.
  • Các chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp.
  • Chế độ thai sản.
  • Chế độ hưu trí.
  • Chế độ tử tuất.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm:
  • Chế độ hưu trí.
  • Chế độ tử tuất.

Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi? 3

Theo điều 3 của luật bảo hiểm xã hội quy định:

 • Mức hưởng của người tham gia bhxh sẽ được dựa trên mức đóng, thời gian tham gia và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội được tính dựa trên tiền lương hàng tháng đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Mức đóng  của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính dựa trên cơ sở mức thu nhập hàng tháng mà người tham gia tự chọn.
 • Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bhxh tự nguyện sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm hưu trí và chế độ tử tuần trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
 • Quỹ bhxh được quản lý tập trung, thống nhất và công khai minh bạch. được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo quỹ thành phần. Các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quyết định và các nhóm chủ sở hữu lao động thực hiện chế độ tiền lương quyết định.
 • Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện đảm bảo chính xác, kịp thời đầy đủ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội.

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020

Đối với năm 2020, những quy và bổ sung đối với luật bhxh có nhiều thay đổi. Hãy cùng tìm hiểu về những thay đổi đó nhé.

Bổ sung đối tượng tham gia

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi? 4

Hiện nay, luật bao hiem xa hoi năm 2020 có quy định bổ sung các đối tượng tham gia bảo hiểm như sau:

 • Người lao động có hợp đồng lao động đủ 1 tháng trở lên tới 3 tháng có quyền tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc ở trên lảnh thổ nước ta được cấp giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề của các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp phép thì sẽ đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở các cấp xã, phường, thị trấn hoặc tương đương đều được thể tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thay đổi mức đóng

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi? 5

Luật bảo hiểm xã hội quy định mức lương tham gia bhxh năm 2020 có nhiều sự thay đổi lớn như:

 • Đối với vùng thu nhỏ mức tối thiểu: Bạn phải đóng cao hơn vùng mức lương tối thiểu cao hơn mà bạn đang sinh sống, trong trường hợp bạn là lao động được qua đào tạo thì mức đóng tối thiểu phải cao hơn vùng mức lương tối thiểu cao hơn 7%
 • Năm 2020 mức lương tối thiểu vùng được tăng lên vì vậy mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội cũng được tăng.
 • Đối với mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa: Theo quy định của luật bhxh về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương + phụ cấp lương + các phụ cấp bổ sung khác. Trường hợp tiền lương hàng tháng cao 20 lần mức lương cơ sở thì khi ấy tiền lương đóng bhxh hàng tháng cao bằng 20 lần mức lương cơ sở .
 • Hiện nay năm 2020 mức lương cơ sở tăng lên thành 1.600.000 đồng/tháng vì vậy mức lương đóng bảo hiểm cao nhất là 32.000.000 đồng/tháng.

Bổ sung chế độ bhxh

Đối với luật bảo hiểm xã hội 2020 có quy định mới bổ sung các chế độ của bảo hiểm xh nhằm đảm bảo tính hợp lý và cân đối thu chi cho quỹ.

Có thêm chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung: là bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm bổ sung cho chế độ bảo hiểm hưu trí trong bhxh bắt buộc. Với chế độ này quỹ được tạo nên từ đóng góp của người lao động và chủ sở hữu lao động dưới hình thức tiết kiệm, khuyến khích người lao động có thu nhập cao tham gia mua bảo hiểm và đóng góp để khi đến tuổi nghỉ hưu có mức lương hưu trí hàng tháng cao hơn, đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống của người lao động.

Chế độ ốm đau: Thay đổi tính trợ cấp ốm đau một ngày bằng tính trợ cấp ốm đau một tháng chia cho 24 ngày làm việc thay cho 26 ngày làm việc những năm trước. Sự thay đổi chia cho 24 ngày phù hợp cho người làm 5- 6 ngày 1 tuần đảm bảo cho quyền lợi người lao động.

Tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo nghị định của chính phủ về quy định về luật bhxh với mức lương cơ sở năm 2020 tăng lên 1.600.000 đồng/tháng so với năm 2019 là 1.490.000 đồng/tháng dẫn tới các mức trợ cấp thay đổi.

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi? 6

Đối với trợ cấp thai sản:

 • Kể từ ngày 01/01/2020 mức trợ cấp từ 2.700.000 đồng/tháng tăng lên 2.980.000 đồng/tháng.
 • Kể từ ngày 01/07/2020 mức trợ cấp tăng 2 lần mức lương cơ sở tức bằng 2 x 1.600.000 = 3.200.000 đồng/tháng

Đối với trợ cấp dưỡng sức, hồi phục sức khỏe, thai sản:

 • Kể từ ngày 01/01/2020 mức trợ cấp được tính bằng 30% x 1.490.000= 447.000 đồng/ngày
 • Kể từ ngày 01/07/2020 mức trợ cấp được tính bằng 30% x 1.600.000 = 480.000 đồng/ngày, tăng 33.000 đồng/ngày.

Đối với trợ cấp 1 lần do tai nạn, suy giảm sức khỏe từ 5-30%:

 • Kể từ ngày 01/01/2020 mức trợ cấp được tính bằng 5 x 1.490.000 = 7.450.000 đồng ( với đối tượng suy giảm sức khỏe 5%, với những đối tượng suy giảm cao hơn thì sẽ được 1 % thì sẽ được tính thêm 0,5 lần tức bằng 745.000 đông)
 • Kể từ ngày 01/07/2020 mức trợ cấp được suy giảm trường hợp 5% bằng 5 x 1.600.000= 8.000.000 đồng ( trường hợp suy giảm cao hơn thì 1% thì sẽ được hưởng 800.000 đồng).

Đối với trợ cấp tai nạn, suy giảm sức khỏe từ 31% trở lên:

 • kể từ ngày 01/01/2020 mức trợ cấp bằng 30% x 1.490.000= 447.000 đồng/tháng( trường hợp tăng lên 1% thì sẽ được cộng thêm 29.800 đồng).
 • kể từ ngày 01/01/2020 mức trợ cấp bằng 30% x 1.600.000= 480.000 đồng/tháng( trường hợp tăng lên 1% thì sẽ được cộng thêm 33.000 đồng).

Đối với trợ cấp mai táng:

 • Kể từ ngày 01/01/2020 mức trợ cấp bằng 10 x 1.490.000 = 14.900.000 đồng
 • Kể từ ngày 01/07/2020 mức trợ cấp bằng 10 x 1.600.000 = 16.000.000 đồng.

Đối với trợ cấp tuất hàng tháng:

 • Kể từ ngày 01/01/2020 mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% x 1.490.000 = 745.000 đồng/tháng. đối với thân nhân không có người nuôi dưỡng trực tiếp thì mức hưởng là 70% tức 1.043.000 đồng/tháng.
 • Kể từ ngày 01/07/2020 mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% x 1.600.000 = 800.000 đồng/tháng. Với thân nhân không có người nuôi dưỡng trực tiếp  thì mức hưởng là 70% tức 1.120.000 đồng/tháng.

Thay đổi sổ bảo hiểm xã hội và dữ liệu

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 có gì thay đổi? 7

Theo quy định luật bảo hiểm xã hội thì năm 2020 sổ bảo hiểm xã hội được thay thế bằng thẻ bhxh bảo hiểm điện tử( tuy nhiên việc thay thế tính tới hiện nay vẫn chưa có thông tin nào).

Theo khoản 2 điều 9 của luật bao hiểm xã hội tính tới năm 2020 sẽ hoàn thành việc cập nhật dữ liệu bhxh trên toàn phạm vi cả nước.

Hiện nay chính phủ đã giao bảo hiểm xã hội đẩy mạnh thủ tục hành chính và thực hiện cổng dịch vụ trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về bhxh, đảm bảo kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quốc gia có liên quan.

Năm 2020 ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục cập nhật thông tin mã số để đồng bộ với thông tin người tham gia bhxh. Quản lý chính xác dữ liệu quá trình thu, chi bảo hiểm xã hội và các đơn vị tham gia bảo hiểm.

Như vậy, bài viết trên của Niềm tin bảo hiểm đã phân tích rõ về luật bảo hiểm xã hội và những thay đổi của luật bảo hiểm xã hội trong năm 2020 đối với mọi người. Hãy cùng tham gia bảo vệ bản thân và gia đình theo đúng pháp luật nhé.

Đối với những trường hợp vẫn còn thắc mắc về luật bảo hiểm xã hội có thể tham khảo qua bài viết luật bhxh của bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc có thể để lại bình luận ở dưới bài để chúng tôi giải đám thắc mắc cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã cùng đồng hành cùng Niềm tin bảo hiểm.

Tôi đã đọc và đồng ý đăng ký để được tư vấn hỗ trợ giải đáp tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *